Sarcina multiplă : gemeni identici sau diferiţi

Sarcina multiplă: gemeni identici sau diferiţi  

Frecvenţa sarcinii multiple este mai mare în cazul tratamentelor de inducere a ovulaţiei, fie cu Clomifen (10%) sau gonadotropine (30). Cca 50-60% din sarcinile cu tripleţi, 75% din cele cu cvadrupli sunt obţinute prin tehnici de reproducere asistatã.

Gemelaritatea

Zigot”: se referã la provenienţa gemenilor din același ovul sau ovule diferite, cu alte cuvinte dacã sunt identici sau nu.

Corionic”: se referã la numãrul de placente.

Gemeni dizigotici (non identici)

Aceștia sunt rezultatul fertilizãrii a douã ovule și a

implantãrii separate la nivelul deciduei. Fiecare fetus va avea placenta și membrane separate, iar fiecare placentã va avea propria circulaţie. Este vorba de o sarcinã dicorionicã și diamnioticã.

Gemenii monizigotici (identici)

Gemenii monozigotici apar ca urmare a divizãrii unui singur embrion și configurarea exactã a placentaţiei depinde de vârsta embrionarã la care apare diviziunea. Diviziunea înainte sau la stadiul de opt celule (ziua 3 dupã fertilizare) va duce la apariţia a doi embrioni și inserţii. Placenta va fi diamnionicã și dicorionicã.  Diviziunea embrionarã în stadiul de blastocist (zilele 4-7 dupã fertilizare) va duce la o placentã

monocorionicã, diamnioticã și anastomoze inevitabile între circulaţia celor doi fetuși. Este cea mai frecventã formã de sarcinã gemelarã monozigiticã. Ȋntre zilele 7-14 , amnionul va fi împãrţit. Dacã diviziunea are loc dupã 14 zile de la fertilizare, proces rar întâlnit, poate duce la apariţia gemenilor siamezi.

Corionocitatea

Se referã la numãrul de placente. Toate sarcinile dizigotice sunt dicorionice și vor avea corion și amnios separat.  Țesutul placentar poate sã aparã continuu dar fãrã comunicare vascularã semnificativã între fetuși. Majoritatea placentelor monocorionice prezintã legãturi vasculare .

Determinarea corionicitãţii este esenţialã în stabilirea riscurilor și a implicaţiilor diagnosticului prenatal și a diagnsoticului antenatal. Se depisteazã ecografic în primul trimestru de sarcinã sau în prima parte a trimestrului doi:

· În primul trimestru: sacii gestaţionali separaţi sau placente separate: dicorionicã;

·  Semnul „lambda” al inserţiei placentare:

dicorionicã;

· Dacã grosimea membranelor este sub 2mm: dicorionicã;

· fetuși de sex diferit : întotdeauna dicorionicã și dizigotã.

 

Multiple pregnancy: identical or non-identical twins 

The incidence of multiple pregnancy is higher after ovulation induction, whether with Clomifene (10%) or gonadotropins (30%). Around 50-60% of triplet pregnancies, 75% of quadruplet pregnancies are associated with assisted reproductive techniques.

The process of twinning

Zygosity” refers to whether the twins have come from the same ovum or from different ova, in other words whether they are identical or non-identical.

Chorionicity” refers to the number of placentae.

Dizygotic twinning (non-identical)

This process occurs when two ova are fertilized and implant separately into the decidua. Each developing fetus will have its own separate placentae and membranes, and both placentae have their own separate circulation. The placetal unit is, therefore, dichorionic and diamniotic.

Monozygotc twinning (identical)

Monozygotic twins are derived from the splitting of a single embryo and the exact configuration of placentation depends on the age of the embryo when the split occurs. A split that occurs at or before the eight-cell stage (3 days post-fertlization) will result in two separate embryos and implantation sites. The placenta would therefore be diamniotic and dichorionic. Embyo-splitting at the blastocyst stage (4-7 days post-fertilization) will result in a monochorionic, diamniotic placenta with almost inevitable anastomoses developing between the two fetal circultations. This is the more common form of monozygotic twinning. Between 7-14 days, the amnion will be shared. Splitting beyond 14 days following fertilization is extremely rare and may give rise to conjoined twins.

Chorinocity

This refers to the number of placentae. All dizygous pregnancies are dichorionic and therefore have separate chorions and amnions. The placental tissue may appear to be continous but there are no significant vascular communications between the fetuses. Most monochorionic placentae have inter-fetal vascular connections.

Chorionicity determination is essential to allow risk stratification and has key implications for prenatal diagnosis and antenatal monitoring. It is most early determined in the first or early second trimester by ultrasound:

· Widely separated first trimester sacs or separate placentae are dichorionic;

·  Those with a „lambda” ot „twin-peack” sign at the membrane insertion are dichorionic;

· Those with a dividing membrane thicker than 2mm are often dichorionc;

· Different sex fetuses are always dichorionic (and dizygous).